Dé Nova Learning

Opdrachten

VERLOPEN

Beoordelaar niveaubepaling opleidingen

Opdrachtgever: Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF

Context

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om private kwalificaties in te schalen in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) en daarmee te koppelen aan het European Qualification Framework (EQF).
Het NLQF maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties (zowel publiek als privaat) te vergelijken. Door koppeling van het NLQF aan het EQF kunnen Nederlandse kwalificaties ook worden vergeleken met kwalificaties in een 40-tal andere Europese landen. Inschalingsverzoeken worden gedaan op basis van zelfevaluatie door de aanbieder. Voor het beoordelen van inschalingsverzoeken heeft het NCP NLQF een procedure ontwikkeld waarbij gewerkt wordt met een team van experts. Het gaat om het beoordelen het niveau van een kwalificatie op basis van beschreven leerresultaten en de daarbij behorende examinering.
Deze expert van het NCP NLQF beoordelen inschalingsverzoeken van private (niet door de overheid gereguleerde) kwalificaties gedurende vijf vergadercycli per jaar. De kwalificaties die een expert moet beoordelen zijn afkomstig uit uiteenlopende branches en bevinden zich op verschillende niveaus.
Een beoordeling wordt uitgevoerd door twee experts. De samenstelling van de expertkoppels wisselt per inschalingsverzoek en hangt af van expertise van de experts en niveau/inhoud van de betreffende kwalificatie. De experts stellen samen een beoordelingsrapportage op, waarbij in overleg wordt besloten wie de eindredactie voert. Voor het opstellen van de beoordeling zijn er per dossier zes declarabele dagdelen beschikbaar. Op basis van de beoordeling van de experts formuleert de Commissie Inschaling een advies ten aanzien van inschaling van de kwalificatie. Hier neemt de Programmaraad uiteindelijk een besluit over.

Gewenste resultaat

De Commissie Inschaling heeft op basis van de rapportage van de experts inzicht in het NLQF-niveau van de voor inschaling ingediende kwalificatie. Het rapport van de experts vormt de basis voor het advies dat de Commissie Inschaling geeft aan de Programmaraad die vervolgens een besluit neemt over inschaling van de kwalificatie in het NLQF.

Werkzaamheden

De expert controleert, na een eerste toetsing door het NCP NLQF, of de aangeleverde informatie ten aanzien van de kwalificatie compleet is. Er wordt constateert of er aanvullingen nodig zijn. Indien dit het geval wordt dit doorgegeven aan het bureau van het NCP NLQF.

De expert maakt concrete afspraken met de collega-expert over taakverdeling, planning et cetera en houdt daarmee rekening met de door het bureau van het NCP NLQF gestelde deadline.

De expert analyseert en structureert de aangeleverde informatie. Daarbij beoordeelt hij of en in
hoeverre de leerresultaten passen bij de descriptoren van het NLQF op het aangevraagde niveau.
De expert beoordeelt of de ingezette toetsinstrumenten borgen dat de beschreven leerresultaten
met een passende examenvorm en op het beoogde niveau worden getoetst. Per descriptor geeft hij
op basis van alle gevonden informatie een onderbouwd oordeel over het NLQF niveau.

Gewenste kennis

De expert beschikt over onderstaande kennis en kan deze toepassen om tot een goede onderbouwing en beoordeling van het niveau te komen en deze in een rapportage volgens het format van het NCP NLQF weer te geven:

 • Kennis van referentiekaders waaronder het NLQF en EQF.
 • Kennis van/affiniteit met specifieke branches en sectoren
 • Kennis van ontwikkelingen in (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt
 • Kennis van de relatie tussen kwalificering en arbeidsmarkt
 • Kennis van context van beroepen en onderwijsveld
 • Kennis van onderscheid kwalificeren en opleiden
 • Kennis van soorten instrumenten voor kwalificerende toetsing
 • Kennis van de gehanteerde formats van het NCP NLQF

Vaardigheden

De expert beheerst de volgende vaardigheden en kan deze toepassen om samen met de andere
experts tot een goede onderbouwing en beoordeling te komen en deze in een rapportage volgens
het format van het NCP NLQF weer te geven:

 • Analyseren
 • Beargumenteren
 • Beredeneren
 • Combineren en verwerken
 • Communicatievaardigheden
 • Onder tijdsdruk kunnen werken
 • Onderbouwen
 • Oordelen
 • Ordenen
 • Overtuigen
 • Rapporteren
 • Samenwerken en overleggen
 • Vaardigheid in het werken met digitale systemen (waaronder SharePoint)

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

De expert formuleert zelfstandig op grond van de door de aanvrager verstrekte en verkregen
informatie een eerste oordeel over de inschaling van een kwalificatie.
De expert verdedigt dat oordeel en kan anderen hiervan overtuigen.

Door het uitwisselen van argumenten bereikt de expert samen met de andere expert consensus en
komt hij tot een onderbouwd advies over het niveau van de kwalificatie voor de Commissie
Inschaling van het NCP NLQF.
De expert is onafhankelijk, onbevooroordeeld, betrouwbaar en integer en gaat zorgvuldig om met
vertrouwelijke informatie.

Helaas kan je niet meer reageren op deze opdracht. ​

Opleidingscoördinator

Opdrachtgever: Omgevingsdienst nhn
Locatie: Hoorn, Hybride
Tijd: 18 uur per week
Ervaring: Medior
Start: zo spoedig mogelijk
Duur: tot 31 Dec 2024
Deadline: 11-07-2024

Lees verder »