Dé Nova Learning

Onderwijskundig 
ontwerp & advies

“Wat je moet leren te doen, leer je door het te doen” - Aristoteles

Onze ervaren Assessment & Learning consultants, kijken vanuit de disciplines onderwijskunde en arbeids- en organisatiepsychologie op een integrale manier naar opleidings- en leervraagstukken en werken daarbij vanuit een resultaat- én persoonsgerichte visie op leren.
De ondersteuning die onze Assessment & Learning consultants kunnen bieden bij het oplossen van een opleidings- of leervraagstuk, strekt van adviseren, ontwerpen & ontwikkelen tot aan implementatie & borging van het geleerde. We zijn zowel deskundig in het ontwerpen & ontwikkelen van fysieke leerinventies, als in het vormgeven van blended en online leren. Onze kracht zit in het snel inleven in jullie organisatie en materie! De relevante kennis en ervaring weten wij onderwijskundig te vertalen en beschikbaar te maken en daarbij passende leertrajecten en werkvormen te kiezen.

Uniek aan onze visie op leren

Werkplekleren

Je leert het beste van en in de praktijk! Je wordt uitgedaagd door lastige situaties uit je eigen praktijk in te brengen en het geleerde toe te passen in jouw werk.

Sociaal & samenwerkend leren

Je construeert nieuwe kennis in sociale interacties en leert meer door gezamenlijk het leerproces aan te gaan

Persoonlijk & zintuiglijk leren

Je leert het beste wanneer dit aansluit bij je persoonlijke leerbehoefte, niveau, voorkennis. Het leren beklijft beter, als al je zintuigen worden geprikkeld (denken, voelen, doen) en ontwikkelingsniveaus worden aangesproken.

Impact & innovatie

Je creëert meer impact met leren, als je weet waarvoor je het doet (what’s in it for me). Dan kan gedragsverandering, organisatie ontwikkeling en innovatie plaatsvinden.

One size fits all? Nee!
Wij gaan samen op zoek naar dié leeroplossing, die past bij jouw behoefte! 

Bij Dé Nova geloven we niet in ‘one size fits all’. Dé Nova profileert zich als sparringpartner op het gebied van onderwijskundig ontwerp en advies. Wij gaan voor een sterke samenwerking met jouw organisatie, waarin ruimte is voor feedback en vernieuwende ideeën. In onze aanpak is niet de leervorm (oplossing) leidend, maar het leerdoel. We gaan door een goede analyse van de leervraag op zoek naar de beste oplossing. Soms kan dat betekenen dat we eerst de reden achter de vraag moeten herhalen. Met onze leerinventies en werkvormen brengen we duurzame ontwikkeling te weeg bij medewerkers, teams en organisaties.

Dé Nova kan ondersteuning bieden bij:

Dé Nova stelt voor jouw opleiding of leertraject op hoofdlijnen een curriculumontwerp (blauwdruk) op (o.a. eindtermen, inhoud, werkvormen, toetsing, onderwijseenheden, trainers/docenten). Er wordt bij de concretisering van het ontwerp aangesloten bij het onderwijsmodel of de visie van de organisatie. Op basis van het curriculumontwerp bieden wij vervolgens ook ondersteuning bij de uitwerking hiervan op microniveau, denk hierbij aan modules. De ontwikkeling van bijvoorbeeld studiewijzers, lesplannen en -materiaal, opdrachten en antwoordmodellen wordt door ons opgepakt, waarbij we betrokken docenten of medewerkers die dit gaan uitvoeren meenemen. Daarnaast betrekken we ook de gebruikers graag in het ontwerpproces. Op deze manier creëren we draagvlak voor het in praktijk brengen van de opleiding of het leertraject.

Dé Nova ontwikkelt voor jouw opleiding, leertraject of module verschillende toetsvormen en vragenlijsten. Het kan gaan om toetsen en vragenlijsten die bestaan uit gesloten vragen, open vragen of een combinatie van beide. Bij het inrichten van kwalitatief goede toetsen en vragenlijsten, letten wij op relevante criteria zoals de betrouwbaarheid, validiteit, transparantie en representativiteit. Overigens hebben wij ook ervaring In het standaardiseren van de afname van gesloten toetsen.

De opkomst van onderwijsinnovatie en -technologie, naast andere eisen vanuit de maatschappij zoals mondigere ouders en vaker moeten omschakelen op thuisonderwijs, doen een sterk beroep op de onderwijskundige en onderwijs-technologische competenties van onderwijsprofessionals. Bij Dé Nova coachen en begeleiden we onder andere in formatief evalueren, didactische lesvaardigheden, educatief schrijven, voeren van lastige gesprekken en inzet van en ontwerpen met verschillende online tools, zoals e-learning en games.

Naast de onderwijskundige professionalisering, bieden we ook teamprofessionalisering aan voor onderwijsprofessionals. Je kunt als schoolteam daarnaast een teamontwikkeltraject volgen om een verdere ontwikkeling door te maken op gebieden zoals samenwerking, communicatie, feedback en visiegericht werken.

Staat je organisatie voor de uitdaging om een eigen interne academie in te richten? Dan kan Dé Nova jou ondersteunen bij de ontwikkeling van diverse leerlijnen, die passen bij de verschillende loopbaanpaden van je medewerkers. Nog geen uitgewerkte loopbaanpaden paraat? Ook hier kunnen wij in ondersteunen vanuit onze expertise van HR-assessment. Binnen de academie streven we ernaar een passend leerlandschap te creëren voor jouw organisatie, zodat je blijvend investeert in de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

Dé Nova ondersteunt organisaties bij de onderwijskundige inrichting en implementatie van blended leertrajecten en online leerinterventies. Het kan enerzijds gaan om een bestaande fysieke opleiding, die voortaan blended zal worden aangeboden. Anderzijds kan het ook gaan om geheel nieuwe blended opleidingen of losse online leerinterventies, zoals een e-learning of game. Bij Dé Nova hebben we ervaring met verschillende LeerManagementSystemen (LMS), dat we voor jullie naar wens kunnen inrichten en daarin de verschillende online leerinterventies beschikbaar kunnen stellen.

Voor meer informatie over Blended Learning, bekijk onze infographics:

Investering

Voor ontwikkelwerk is het gemiddeld gehanteerde uurtarief € 115,- p/u excl. btw.

Heb je een opleidings- of leervraagstuk waar je graag onderwijskundig advies over ontvangt? Of ligt er een onderwijskundig ontwerpvraagstuk op de plank?

onderwijskundig ontwerp