Dé Nova Learning

Opdrachten

VERLOPEN

Pilotregisseur Impuls Open Leermateriaal

Opdrachtgever: Kennisnet

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict. Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ict-risico’s te beheersen. Vanuit drie elkaar aanvullende rollen draagt Kennisnet bij aan goed en veilig gebruik van ict in het onderwijs:

 • Expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ict;
 • Ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ict-voorzieningen;
 • Keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs.

Kennisnet is penvoerder van het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs en Impuls Open Leermateriaal. In deze meerjarige programma’s wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijs domein.

De opdracht

Het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL) heeft als doel de kwaliteit van het basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs te verhogen door te investeren in het (laten) ontwikkelen van kwalitatief goed open leermateriaal en de distributie en het gebruik ervan. Het gebruik van open leermateriaal vergroot bij de juiste inzet de motivatie van leerlingen, het vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten en verbetert bovendien de aansluiting op de samenleving en de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen we in het onderwijs met open leermaterialen ook snel inspelen op actuele thema’s in de samenleving. Ook is het efficiënter om leermateriaal in te zetten dat door collega’s of non-profit organisaties is ontwikkeld en niet alles zelf te hoeven maken.

In de komende periode gaan we ons verder richten op het realiseren van de ambities. Dit doen we door focus, opschaling, versterking en het oppakken van nieuwe initiatieven die bijdragen aan antwoorden op deze deelvragen:

Thema 1: Opschaling in gebruik
Hoe realiseren we opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het gehele funderend onderwijs vanuit initiatieven die op scholen plaatsvinden?

Thema 2: Regie op Open
Hoe zorgen we voor kwalitatief goed materiaal dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijsdoeleinden en dat op verschillende manieren ingezet kan worden?

Thema 3: Infrastructuur versterken
Hoe zorgen we ervoor dat open leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit verschillende perspectieven van leraren, scholen en besturen, ouders, leerlingen en derden?

Thema 4: Ontwikkelen van kennis en kunde
Hoe zorgen we voor kennisontwikkeling over open leermateriaal en een stevige monitoring van het programma IOL met als doel om evidence-informed te werken en de kwaliteit van materiaal en processen blijvend te versterken?

Binnen Thema 1 spelen vernieuwende initiatieven een cruciale rol; er zijn subsidiemogelijkheden voor scholen en consortia om te werken aan de inzet van open leermateriaal. Op dit moment lopen er 25 pilots (waarin ongeveer 180 scholen zijn vertegenwoordigd) en starten er in september 2024 32 nieuwe pilots. De verwachting is dat ook in schooljaar 2025-2026 weer een nieuwe groep pilots gaat starten. Scholen zijn erg geholpen met de pilotregeling, waarmee ze binnen hun school ruimte kunnen creëren om aan de slag te gaan met open leermateriaal. Ook zijn de pilots een waardevolle samenwerking voor IOL.

Wat ga jij doen?

Als Pilotregisseur ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de pilotprojecten binnen het programma Impuls Open Leermateriaal. Je zorgt ervoor dat de pilotprojecten op een effectieve en gestructureerde manier worden uitgevoerd en dat de resultaten en opbrengsten van deze pilots worden vertaald naar impactvolle verbeteringen binnen het programma en op scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Als regisseur werk je samen met een groeiend team, dat momenteel uit 4 procesbegeleiders bestaat, voer je regie op de begeleiding van pilots door het team en door betrokken collega’s en experts. 

Voor pilotdeelnemers en voor collega’s binnen IOL ben je zowel op praktisch als strategisch niveau aanspreekpunt, je maakt afspraken met ze, organiseert met collega’s netwerkactiviteiten, pakt signalen op en stemt af met de themacoördinator over ambities en doelen. Je zorgt hiermee dat je oog hebt voor zowel (ondersteunings)behoeften van pilots als onderzoekswensen van collega’s binnen IOL. 

De werklocatie is hybride, zowel op het kantoor van Kennisnet in Zoetermeer als thuis. Iedere dinsdag werkt het team samen op locatie.

Eisen

 • Een relevante onderwijs- en/of projectmanagementachtergrond op minimaal hbo-niveau.
 • Uitstekende organisatorische en coördinerende vaardigheden vanuit een strategisch perspectief.
 • Analytisch vermogen en het vermogen om data te interpreteren.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Gevoel voor verhoudingen binnen een complex programma met veel stakeholders.
 • Ervaring met onderwijsinnovatie en open leermateriaal is een pré.
 • In staat om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen en te weten wanneer en met wie af te stemmen.
 • Heeft een neus voor kansen en heeft focus op het creëren van meerwaarde en kwaliteit.
 • Bereidheid tot reizen naar deelnemende scholen en organisaties.
 • Beschikbaar voor een samenwerkdag op dinsdag in Zoetermeer – overige werkdagen worden hybride ingedeeld.

Helaas kan je niet meer reageren op deze opdracht. ​