Dé Nova Learning

Opdrachten

VERLOPEN

Projectleider Open Leermateriaal

Opdrachtgever: Kennisnet - Impuls Open Leermateriaal

Het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL) heeft als doel de kwaliteit van het basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs te verhogen door te investeren in het (laten) ontwikkelen van kwalitatief goed open leermateriaal en de distributie en het gebruik ervan. Het gebruik van open leermateriaal vergroot bij de juiste inzet de motivatie van leerlingen, het vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten en verbetert bovendien de aansluiting op de samenleving en de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen we in het onderwijs met open leermaterialen ook snel inspelen op actuele thema’s in de samenleving. Ook is het efficiënter om leermateriaal in te zetten dat door collega’s of non-profit organisaties is ontwikkeld en niet alles zelf te hoeven maken. In de komende periode gaan we ons verder richten op het realiseren van de ambities. Dit doen we door focus, opschaling, versterking en het oppakken van nieuwe initiatieven die bijdragen aan antwoorden op deze deelvragen:
 • Thema 1: Opschaling in gebruik Hoe realiseren we opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het gehele funderend onderwijs vanuit initiatieven die op scholen plaatsvinden?
 • Thema 2: Regie op Open Hoe zorgen we voor kwalitatief goed materiaal dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijsdoeleinden en dat op verschillende manieren ingezet kan worden?
 • Thema 3: Infrastructuur versterken Hoe zorgen we ervoor dat open leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit verschillende perspectieven van leraren, scholen en besturen, ouders, leerlingen en derden?
 • Thema 4: Ontwikkelen van kennis en kunde Hoe zorgen we voor kennisontwikkeling over open leermateriaal en een stevige monitoring van het programma IOL met als doel om evidence-informed te werken en de kwaliteit van materiaal en processen blijvend te versterken?
Voor het programma Impuls Open Leermateriaal zijn we per 1 mei 2024 op zoek naar een Projectleider voor het (laten) ontwikkelen van collecties open leermateriaal. Daarnaast zijn er binnen IOL projecten die opgepakt moeten worden. Thema 2: Regie op Open richt zich op het ontwikkelen en versterken van collecties open leermateriaal, businessmodellen voor open leermateriaal en een kwaliteitsmodel voor leraren.

De opdracht

Als projectleider van open leermateriaal ben je verantwoordelijk voor het leiden en begeleiden van (door)ontwikkelingsvraagstukken van diverse collecties. Je bent constant op zoek naar kansen voor zowel de ontwikkeling van nieuw materiaal als de uitbreiding van bestaande collecties. Dit vereist het vermogen om nauw samen te werken met relevante stakeholders en een projectplan te ontwikkelen dat voldoet aan de prioriteiten van de organisatie. Je begeleidt het proces door het afstemmen met ontwikkelaars, het opstellen van projectplannen en planningen, en het zorgvuldig monitoren van de uitvoering binnen gestelde tijd en budget.

Vaak wordt de ontwikkeling van nieuwe collecties uitgevoerd in samenwerking met externe partijen of partners, wat vereist dat je zowel interne als externe afspraken coördineert en werkafspraken vastlegt. Je bent niet alleen betrokken bij projecten voor de ontwikkeling van collecties, maar ook bij IOLprojecten die zich bijvoorbeeld richten op het leren van eerdere ervaringen en hoe deze kunnen worden toegepast in toekomstige projecten. Het verzamelen en analyseren van deze gegevens is essentieel om ervoor te zorgen dat toekomstige projecten worden verbeterd en geoptimaliseerd.

Daarnaast zoek je als projectleider actief naar mogelijkheden om open leermateriaal te ontwikkelen en bestaand materiaal op een open manier beschikbaar te maken voor het onderwijs. Je houdt daarbij rekening met actuele onderwijsthema’s zoals leesonderwijs, thematisch onderwijs, digitale geletterdheid en burgerschap. Het leggen van verbindingen met andere relevante organisaties en het samenwerken met leraren is cruciaal om deze doelen te bereiken. Bovendien zorg je ervoor dat ontwikkelingen worden geïntegreerd in andere programmaonderdelen, zoals Wikiwijs of samenwerkingen met scholen die deelnemen aan pilots.

Taken en verantwoordelijkheden

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol leiden en sturen van projecten binnen het thema Regie op Open. Jouw verantwoordelijkheden omvatten:

 • Het formuleren en opstellen van projectvoorstellen, inclusief doelstellingen, scope en benodigde middelen;
 • Het coördineren en afstemmen van projectdoelstellingen met collega’s, externe partners en opdrachtgevers;
 • Het samenstellen van een gemotiveerde projectgroep, en het effectief leiden en motiveren van dit team gedurende het projectverloop;
 • Het waarborgen van een gestructureerde en efficiënte projectuitvoering, inclusief planning, resource management en risicobeheersing;
 • Het verantwoorden van de projectvoortgang aan de coördinator, met focus op planning, kwaliteit, proces en financiën;
 • Het opstellen van maandelijkse rapportages over de projectvoortgang en het actief deelnemen aan projectoverleg om de voortgang te bespreken en eventuele knelpunten op te lossen;
 • Input leveren voor de kwartaalrapportages waarin de voortgang van projecten binnen thema 2 wordt gemonitord door de IOL-opdrachtgever
Samenwerking en coördinatie:
Actieve samenwerking met de themacoördinator en andere collega’s van het thema Regie op Open om afstemming te garanderen tussen verschillende ontwikkelingen binnen het programma.

Vereiste kennis en ervaring

 • Relevante onderwijs- en/of projectmanagement achtergrond op minimaal hbo-niveau.
 • Inzicht in leermateriaal in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en een visie op de rol van open leermateriaal en het verder brengen ervan.
 • Vermogen om samen te werken met diverse belanghebbenden, partners en partijen, en het vermogen om samenwerkingsverbanden te smeden voor het gemeenschappelijke doel.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, voor effectieve samenwerking, rapportage en presentaties van projectresultaten.
 • Proactieve houding, zelfstandig kunnen werken en samenwerkingsgericht.

Overige vereisten

 • Beschikbaar voor een samenwerkdag op dinsdag in Zoetermeer – overige werkdagen worden hybride ingedeeld.

Helaas kan je niet meer reageren op deze opdracht.